Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Double S Events B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Double S Events B.V. Events B.V. gevestigd aan Flight Forum 40, 5657 DB Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 87733021
 2. opdrachtgever: de wederpartij van Double S Events B.V. Events B.V.;
 3. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Double S Events B.V. Events B.V. en de opdrachtgever;
 4. evenement: een evenement dat door Double S Events B.V. Events B.V. wordt georganiseerd, zoals, maar zeker niet beperkt tot, een bedrijfsuitje, feest of een bijeenkomst;
 5. deelnemer: degene die deelneemt aan een evenement, alsmede degene ten behoeve van wie het evenement is georganiseerd;

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarop Double S Events B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing. De opdrachtgever en Double S Events B.V. zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens gelden steeds bij benadering en zijn voor Double S Events B.V. slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven.
3.2 Double S Events B.V. is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Double S Events B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Double S Events B.V. anders aangeeft.
3.4 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Double S Events B.V. opgegeven hoeveelheden, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Double S Events B.V. haar aanbieding baseert.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Double S Events B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en kenmerken van goederen (bijvoorbeeld maten of gewichten) of diensten die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Double S Events B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, goederen en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging.

4.2 Double S Events B.V. is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan Double S Events B.V. heeft geretourneerd.

Artikel 5 Uitvoeren van de overeenkomst

5.1 Alle verbintenissen van Double S Events B.V. voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. Double S Events B.V. zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Double S Events B.V. kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Double S Events B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever vrijwaart Double S Events B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever dan wel aan een deelnemer toerekenbaar is.

6.2 Double S Events B.V. is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de opdrachtgever de door Double S Events B.V. verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Double S Events B.V. gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 De opdrachtgever is gehouden Double S Events B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.4 Dieetwensen kunnen uiterlijk een week voor de aanvang van het evenement door de opdrachtgever aan Double S Events B.V. worden doorgegeven.

6.5 Indien Double S Events B.V. werkzaamheden ten behoeve van een of meer deelnemers dient te verrichten, blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd indien de betrokken deelnemer of deelnemers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven.

6.6 Indien op het evenement meer deelnemers verschijnen dan met de opdrachtgever is overeengekomen, dan zullen alle extra kosten die Double S Events B.V. daardoor heeft moeten maken, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.7 Double S Events B.V. zal zoveel mogelijk gevolg geven aan redelijke verzoeken om de overeengekomen werkzaamheden op een ander tijdstip te verrichten, doch is daartoe nimmer verplicht. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.8 De opdrachtgever staat ervoor in dat Double S Events B.V. alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

6.9 Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

6.10 De opdrachtgever is verplicht zich te verzekeren voor alle risico’s die samenhangen met de werkzaamheden die de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst uitvoert. De opdrachtgever is in ieder geval verplicht een reguliere AVB-verzekering af te sluiten. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat onder deze verzekering ook vallen de medewerkers van Double S Events B.V. die de overeenkomst uitvoeren en de door Double S Events B.V. ter beschikking gestelde zaken. De opdrachtgever heeft de plicht op eerste verzoek van Double S Events B.V. inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

6.11 De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.

6.12 De opdrachtgever staat in voor het aanwezig zijn van de, voor het optreden, vereiste muziek- en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen.

Artikel 7 Verhuurmaterialen

7.1 Voor materialen welke aan de opdrachtgever worden verhuurd geldt:

 1. vanaf het moment dat de opdrachtgever de materialen in ontvangst heeft genomen, komen de materialen volledig voor zijn risico;
 2. voor vermissing, breuk, beschadiging of diefstal en vervreemding komt de nieuwwaarde ten laste van de opdrachtgever.

7.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.

7.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.

7.4 De opdrachtgever zal zich gedragen en het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals een goed huurder betaamt.

7.5 Bij schade of verlies van het gehuurde is de opdrachtgever verplicht Double S Events B.V. hier zo spoedig mogelijk over in te lichten en vervolgens de instructies van Double S Events B.V. op te volgen. Kosten ontstaan ten gevolge van het niet opvolgen van deze instructies zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.6 Double S Events B.V. is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede begrepen zaak-, personen- en bedrijfsschade, die ontstaat door of ten gevolge van de aanwezigheid, het functioneren, de werking of het gebruik van het gehuurde.

7.7 Gedurende de huurtijd komen alle risico’s van het gehuurde, waaronder het risico van diefstal, verduistering of verlies, voor rekening van de opdrachtgever, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van de opdrachtgever.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Double S Events B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Double S Events B.V. de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
8.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Double S Events B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Double S Events B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Wetenschap van risico

Indien in het kader van de overeenkomst een evenement door Double S Events B.V. wordt georganiseerd, verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de zwaarte en risico’s van het evenement waaraan alle deelnemers gaan deelnemen, alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Double S Events B.V. te hebben gemeld, en de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan het evenement deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

 Artikel 10 Prijzen

10.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief transportkosten, plaatsingskosten en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

10.2 Indien de kostprijs van Double S Events B.V. wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijziging van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of ander overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is Double S Events B.V. gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan de opdrachtgever.

Artikel 11 Betaling

11.1 Double S Events B.V. heeft het recht om opdrachten uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever het factuurbedrag of een deel daarvan vooruitbetaalt dan wel dat de opdrachtgever een vorm van zekerheid stelt in welk geval de opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht. Indien de opdrachtgever in gebreke is het voorschot te voldoen, geldt dit zonder nadere ingebrekestelling als een annulering van de overeenkomst en geldt artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

11.2 Vertraging bij een uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling van de opdrachtgever, is altijd voor risico van de opdrachtgever.

11.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Double S Events B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

11.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Double S Events B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

11.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Double S Events B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door Double S Events B.V. geleverde producten, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Double S Events B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Double S Events B.V. gesloten overeenkomst is nagekomen.

12.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren noch te verkopen.
12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Double S Events B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 Artikel 13 Hoofdelijke aansprakelijkheid

De opdrachtgever die het evenement boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 14 Schade

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor handelingen van deelnemers. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

Artikel 15 Begeleiding

15.1 Deelnemers zijn verplicht gedurende het gehele evenement de aanwijzingen en instructies van de leiding (van zowel Double S Events B.V. als door Double S Events B.V. ingeschakelde derden) op te volgen.

15.2 Wanneer tijdens het evenement blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken

vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert

of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Double S Events B.V. op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 16 Annulering

16.1 Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

16.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn door de opdrachtgever naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door Double S Events B.V. georganiseerd evenement zal Double S Events B.V. de volgende kosten in rekening brengen:

 1. bij annulering tot 2 maanden voor de overeengekomen aanvangsdatum van het evenement: 30% van het gefactureerde bedrag;
 2. bij annulering vanaf de tweede maand tot 1 maand voor de overeengekomen aanvangsdatum van het evenement: 50% van het gefactureerde bedrag;
 3. bij annulering vanaf 1 maand tot 2 weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van het evenement: 75% van het gefactureerde bedrag;
 4. bij annulering vanaf 2 weken tot de overeengekomen aanvangsdatum van het evenement: 100% van het gefactureerde bedrag;

16.3 Mochten de werkelijke kosten aan de zijde van Double S Events B.V. ten gevolge van de

annulering de in lid 2 van dit artikel genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen de meerkosten in rekening gebracht worden.

Artikel 17 Ontbinding en opschorting

17.1 Double S Events B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

17.2 Double S Events B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:

 1. na het sluiten van de overeenkomst Double S Events B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid (nog) niet is verstrekt of onvoldoende is.

17.3 Double S Events B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele word gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

17.4 Voorts is Double S Events B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 Double S Events B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

18.2 Double S Events B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Double S Events B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Double S Events B.V. kenbaar behoorde te zijn.

18.3 Alle deelnemers nemen aan evenementen georganiseerd door Double S Events B.V. vrijwillig deel. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de evenementen. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke activiteiten dienen dit te melden aan de betreffende begeleider. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit te melden aan de betreffende begeleider. Deelname aan een evenement geschiedt geheel op eigen risico.

18.4 De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de veiligheidsinstructies, aanwijzingen, regels en voorschriften die worden gegeven door de begeleider. Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen is de deelnemer en de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortkomende schade.

18.5 Double S Events B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.6 Indien Double S Events B.V. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Double S Events B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

18.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Double S Events B.V. of haar ondergeschikten.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Double S Events B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

19.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Double S Events B.V. niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel Double S Events B.V. als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

19.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.4 Voor zover Double S Events B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Double S Events B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Klachten en verjaring

20.1 Direct na levering van etens- en/of drinkwaren, dient de opdrachtgever deze te controleren en eventuele klachten onverwijld bij de aflevering aan Double S Events B.V. te melden, zodat Double S Events B.V. de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.

20.2 Indien het voor Double S Events B.V. niet mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak, te onderzoeken doordat de etens- en/of drinkwaren door de opdrachtgever al opgegeten en/of opgedronken zijn, zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

20.3 Klachten met betrekking tot het door Double S Events B.V. georganiseerde evenement dienen binnen 7 dagen na afloop van het evenement schriftelijk bij Double S Events B.V. te worden ingediend.

20.4 Alle aanspraken jegens Double S Events B.V. die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Double S Events B.V. zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 21 Geheimhouding

21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

21.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Double S Events B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Double S Events B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Double S Events B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Intellectuele eigendomsrechten

22.1 Alle door Double S Events B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Double S Events B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

22.2 Het is zonder schriftelijke toestemming van Double S Events B.V. niet toegestaan geluids- en beeldopnamen van het optreden te vervaardigen.

22.3 Tenzij anders overeengekomen komen kosten in verband met muziekauteursrechten voor rekening van de opdrachtgever.

22.4 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Double S Events B.V. voor de aanspraken ter zake van derde c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 23 Slotbepalingen

23.1 Double S Events B.V. heeft het recht geleverde diensten te gebruiken voor haar eigen marketing, reclame en promotie doeleinden.

23.2 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

23.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23.4 Op elke overeenkomst tussen Double S Events B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

23.5 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Double S Events B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Double S Events B.V. gevestigd is

Neem contact met ons op